ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Uitgever van de websites en de app

De websites https://seety.co en https://map.seety.co (hierna "Sites") en de app Seety (hierna "App") (hierna gezamenlijk "Media") worden voorgesteld, beheerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van cTech nv, vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal [718.550] euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor de Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0680.760.846, ondernemingsnummer BTW BE 0680.760.846, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Jules Cockxstraat 10 (hierna "Seety").


Wettelijk vertegenwoordiger/publicatiemanager: dhr. Hadrien Crespin

Btw-nummer: BE 0680.760.846

E-mailadres voor contact: info@seety.co


Hostingdienstverlener voor de Sites:

Google Ireland Limited

SIRET-nummer: 79976916100016

APE-code: 7312Z

Btw-nummer: IE 6388047V

Maatschappelijke zetel: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 – Ierland

De hostingdienst voor de Sites wordt extern verzorgd door de derde aanbieder van webhostingservices Google Cloud Platform. Door gebruik te maken van de Sites, stemt de Gebruiker ermee in eveneens verbonden te zijn door de algemene gebruiksvoorwaarden van de verleners en aanbieders van hostingdiensten. Deze voorwaarden zijn te vinden op het volgende adres: https://policies.google.com


1.2 Aanvaarding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna kortheidshalve "AGV") zijn van toepassing op het aanbod van Media door Seety en de daarmee samenhangende diensten.

De Media zijn beschikbaar voor alle smartphone- of computergebruikers die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en die over internettoegang beschikken (hierna "u" of "Gebruiker"). Voorafgaand aan elk gebruik van de Media dient u de onderhavige AGV aandachtig te lezen. Aangeraden wordt de AGV zorgvuldig te bewaren zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen. De toegang tot en het gebruik van de Media en de Dienst (zoals nader bepaald in artikel 2) zijn onderworpen aan de AGV alsook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De toegang tot en het gebruik van de Sites alsook de volledige installatie of het gebruik van de App en de Dienst houden bijgevolg in dat de Gebruiker de AGV integraal en onvoorwaardelijk aanvaardt. De AGV beheersen uitsluitend de relatie tussen de Gebruiker en Seety met betrekking tot het gebruik van de Media. Zij kunnen te allen tijde op de Sites of in de App worden geraadpleegd.

Door gebruik te maken van de Media, erkent de Gebruiker dat de algemene voorwaarden van Partners of Derden-dienstverleners in voorkomend geval van toepassing zijn naargelang van de door de Gebruiker gekozen Diensten en de aanbieder van deze Diensten, zoals nader toegelicht in deze AGV. Alsdan wordt de Gebruiker attent gemaakt op het bestaan van deze afzonderlijke algemene voorwaarden, waarvan hij zo nodig kennis dient te nemen. Voorts wordt hij erop gewezen dat de Partner of Derde-dienstverlener voor wie deze voorwaarden gelden de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en publicatie ervan. Behoudens andersluidend beding blijft de verantwoordelijkheid van Seety beperkt tot het verstrekken aan de Gebruikers van informatie over deze Partners en Derden-dienstverleners.1.3 Wijziging

Seety behoudt zich het recht voor de AGV en de toegang tot de Sites, de App en de daarop aanwezige content te allen tijde te wijzigen en te actualiseren mits de Gebruikers op voorhand schriftelijk hiervan kennis worden gesteld. Alsdan wordt de Gebruiker verzocht de aangebrachte wijzigingen te aanvaarden om verder gebruik te kunnen maken van de Media. Bij elke toegang tot de Media zijn deze gezamenlijke wijzigingen verbindend voor de Gebruikers.


De Gebruiker wordt erop attent gemaakt dat de algemene voorwaarden van Partners of Derden-dienstverleners in het kader van de Diensten eveneens vatbaar zijn voor wijziging. Alsdan vallen de wijzigingen van deze algemene voorwaarden bij uitsluiting onder de verantwoordelijkheid van deze Partners en Derden-dienstverleners en kan Seety in generlei geval, uit welken hoofde ook, daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.


Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud van deze AGV of met een of meer van de daarin vervatte bepalingen, noch met de inhoud van enige latere wijziging, heeft hij het recht zijn account kosteloos en met onmiddellijke ingang op te zeggen, voor zover er geen enkele Dienst in gebruik is en de Gebruiker op het ogenblik dat hij zijn account opzegt geen enkele betaling aan Seety verschuldigd is. In dit geval kan het verwijderde account van de Gebruiker om technische redenen nog enige tijd na de opzegging ervan zichtbaar blijven. Zodra de Gebruiker echter vraagt zijn account op te zeggen, kan hij dit niet langer gebruiken.


Het is de verwachting dat de Media mettertijd zullen evolueren. Op te merken valt dat er bijkomende gebruiksvoorwaarden gesteld kunnen worden aan het gebruik van bepaalde functies die door de (bestaande of toekomstige) Media worden aangeboden.


1.4 Taalversies

De onderhavige algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Beide versies hebben dezelfde juridische waarde.


1.5 Door Seety verstrekte informatie over de Diensten

Seety stelt alles in het werk om de informatie over de op de Media beschikbare Diensten betrouwbaar, volledig en up-to-date te houden. Deze informatie heeft onder meer betrekking op de identiteit van de eigenaar en exploitant, de aard, afmeting, ligging en het adres van de parkings alsook op de betalingswijze, parkeerformules en aanverwante diensten. Seety heeft geen enkele inspanningsverbintenis ten aanzien van de verstrekte informatie en kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, relevantie, het up-to-date zijn of de conformiteit van deze informatie.


De Gebruiker wordt verzocht Seety via de Media zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van elke correctie die in de op de Media gepubliceerde informatie moet worden doorgevoerd.


2. DIENSTVERLENING


2.1 Algemene beschrijving van de Dienst

De App is een mobiele applicatie voor mobiele apparaten met het besturingssysteem Android of iOS. De Sites en de App maken gebruik van technieken voor geografische plaatsbepaling (geolokalisatie) en hebben tot doel:

de Gebruiker te helpen een parkeerplaats te vinden, meer in het bijzonder met behulp van de (i) door de community gedeelde gegevens waarmee de Gebruiker en de community parkeerregels en de controlefrequentie op een bepaalde plaats kunnen vastleggen, (ii) de informatie over de Diensten van Partners of Derden-dienstverleners met wie Seety de Gebruiker in contact brengt, een en ander met inachtneming van deze AGV.


2.2 Parkeergelegenheid in het kader van de Diensten

De gebruikte Media brengen de Gebruiker op de hoogte van de aard van de parkeerplaats die hij wil benutten. De Gebruiker wordt erop gewezen dat deze parkeergelegenheid (hierna gezamenlijk aangeduid als "Parkings") onder meer de volgende vormen kan aannemen (deze opsomming is niet volledig):

 • parkeerplaatsen op de openbare weg of daarbuiten, ook in de vorm van een gewone wegmarkering;

 • parkeerruimte in of buiten door de Partners of Derden-dienstverleners beheerde parkeercomplexen en -terreinen;

 • parkeervoorzieningen op eigendommen van andere Gebruikers, particulieren of ondernemingen (waarbij onderneming te verstaan is als een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, een privaatrechtelijke rechtspersoon of andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel I.1 van het Wetboek van economisch recht).


De beschikbaarheid, praktische regelingen, betalingsformules en toepasselijke voorschriften kunnen dus variëren afhankelijk van de parkeerplaats die men van plan is te gebruiken. Naargelang van de Partner of Derde-dienstverlener kunnen specifieke voorwaarden of beperkingen van toepassing zijn (bijvoorbeeld abonnementen voor langdurig parkeren (meer dan 24 uur), reserveren van parkeerplaats op voorhand, periodiek of met uitgestelde betaling, parkeerplaatsen met verplichte minimum- of maximumduur enz.). De Gebruiker dient in dit verband de aanbiedingen en voorwaarden te raadplegen van de Partners of Derden-dienstverleners die de parkeerplaats in kwestie beschikbaar stellen.

De Gebruiker erkent eveneens dat Seety op generlei wijze verplicht is via de Media alle parkeerplaatsen voor te stellen die de Partners of Derden-dienstverleners op de desbetreffende locaties aanbieden. Seety is gerechtigd, en behoudt zich in de toekomst het recht voor, de parkeerplaatsen in kwestie geheel naar eigen oordeel op de Media voor te stellen, en dit aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, tenzij een parkeerplaats uit het aanbod van Seety wordt verwijderd terwijl deze momenteel door een Gebruiker wordt benut, en wel tot op de datum dat de parkeerplaats niet langer wordt geacht deel uit te maken van het aanbod op de Media.

De Gebruiker erkent eveneens dat het parkeeraanbod van Partners of Derden-dienstverleners kan veranderen zonder dat Seety zulks dient te rechtvaardigen of van tevoren aan te kondigen. Bijgevolg kan Seety niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-beschikbaarheid van een eerder op de Media aangeboden vrije parkeerplaats, noch voor enige wijziging in, toevoeging aan of opheffing van praktische regelingen, beschikbaarheid, aanpasbaarheid, betalingswijzen en -formules voor dergelijke parkeerplaatsen.


2.3 Parkings die onder de bevoegdheid van Partners of Derden-dienstverleners vallen

Wanneer de Gebruiker een beroep doet op de Diensten, heeft hij de mogelijkheid de gewenste Parking te selecteren, waarbij hij in voorkomend geval wordt doorgelinkt naar de website, de app of het digitale platform van de Partner of Derde-dienstverlener die belast is met het beheer van deze parking (hierna "Media van derden" genoemd). Seety kan de Gebruiker, afhankelijk van de door hem geselecteerde parkeerplaats en rekening houdend met zijn mogelijkheden, diverse tools beschikbaar stellen als hulpmiddel bij het reserveren van en/of betalen voor de gekozen parkeerplaats:


(a) Affiliate: de Gebruiker wordt doorgelinkt naar de Media van derden, verlaat de Media van Seety en sluit (al dan niet) de transactie rechtstreeks met de Partner of Derde-dienstverlener.


(b) Affiliate +: de Gebruiker verstrekt Seety de door de Partner of Derde-dienstverlener gevraagde informatie en wordt vervolgens doorgelinkt naar de Media van derden, verlaat de Media van Seety en sluit (al dan niet) de transactie rechtstreeks met de Partner of Derde-dienstverlener.


(c) Technisch Partnership: de Gebruiker verstrekt Seety de door de Partner of Derde-dienstverlener gevraagde informatie, voert de betaling uit bij Seety en wordt daarna doorgelinkt naar de Media van derden waar hij de nodige vervolgstappen kan ondernemen om over de parkeerplaats te beschikken.


(d) Full Service: de Gebruiker verstrekt Seety de door de Partner of Derde-dienstverlener gevraagde informatie, voert de betaling uit bij Seety en kan vervolgens de parkeerplaats benutten zonder dat hij daarvoor andere stappen hoeft te ondernemen bij de Partner of Derde-dienstverlener.


De vier mogelijke formules worden verduidelijkt in de onderstaande tabel:Affiliate

Affiliate +

Technisch Partnership

Full Service

Toegang tot Media van derden

X

X

X

X

Informatie verzamelen


X

X

X

BetalenX

X

Praktische regeling van toegang tot Parking
X


X = beheerd door Seety, die het contactpunt voor de Gebruiker blijft.


2.4 Keuze van Partners of Derden-dienstverleners

Bij de keuze van zijn Partners of Derden-dienstverleners beoordeelt Seety hun technische bekwaamheid om zijn Gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. Onverminderd de gebruikelijke zorgvuldigheid die van een vergelijkbare onderneming te verwachten is, stelt Seety alles in het werk om ook de oorsprong en financiële draagkracht van de erkende exploitanten of ondernemingen te beoordelen en na te gaan of zij onder marktconforme voorwaarden een passend dienstverleningsniveau bieden met inachtneming van alle geldende wetgeving, inzonderheid ter bestrijding van witwaspraktijken en corruptie. Niettemin kan Seety geenszins verantwoordelijk worden gesteld in het geval dat Partners of Derden-dienstverleners in gebreke blijven dan wel deze wetgeving overtreden. Wel neemt Seety terstond alle nodige maatregelen om te vermijden dat de Gebruiker of andere Partners of Derden-dienstverleners nadeel of schade hiervan ondervinden.


2.5 Parkings die onder de bevoegdheid vallen van en beschikbaar worden gesteld door Gebruikers

Door een beroep te doen op de Diensten, kan de Gebruiker toegang krijgen tot parkeerplaatsen die door andere Gebruikers op de Media beschikbaar worden gesteld, en die door Seety worden beheerd. In dit geval zijn uitsluitend de in deze AGV vastgelegde voorschriften van toepassing.

Voor dergelijke Parkings kan Seety nooit, zelfs niet als virtueel beheerder daarvan, worden gelijkgesteld met bewaarder, lasthebber, gemachtigde, bewaker en makelaar, noch enige verantwoordelijkheid op zich nemen voor het gebruik van de parking door de Gebruiker.


2.6 Diensten tegen betaling bij Partners of Derden-dienstverleners

Voor de Diensten tegen betaling wordt de Gebruiker door de Partner of Derde-dienstverlener op de hoogte gebracht van zijn rechten en wettelijke mogelijkheden, waaronder inbegrepen het eventuele herroepingsrecht. De Gebruiker dient zich te houden aan de door deze Partner of Derde-dienstverlener vastgelegde betalingsprocedure.

In afwijking hiervan is artikel 5 van deze AGV van toepassing indien rechtstreeks via Seety wordt betaald (Technisch Partnership of Full Service).


2.7 Herroepingsrecht

U erkent dat sommige Diensten tegen betaling die door Seety worden beheerd en geëxploiteerd met uitsluiting van alle Partners of Derden-dienstverleners gezien hun aard niet in aanmerking komen voor een herroepingsrecht. Naargelang van het geval hebt u geen herroepingsrecht voor:

 • Parkeren van korte duur: alvorens de gekozen parkeerplaats op de Media te bevestigen, wordt u ervan in kennis gesteld dat u uw herroepingsrecht verliest op grond van artikel VI. 53, 1° van het Wetboek van economisch recht.

 • Een reservering van parkeerplaats op een bepaalde datum en tijd en voor een vooraf vastgestelde duur op grond van artikel VI. 53, 12° van het Wetboek van economisch recht.

Voor de prestaties waarop het vorige lid niet van toepassing is, hebt u te rekenen vanaf de desbetreffende transactie op de Media veertien (14) dagen de tijd om deze kosteloos te herroepen. Dat kunt u doen door een e-mailbericht te versturen naar: info@seety.co en daarin op ondubbelzinnige wijze uit te leggen waarom u beslist de transactie te herroepen.


2.8 Sluiten van specifieke parkeertransacties

De Gebruiker wordt erop gewezen dat voor bepaalde parkeerplaatsen specifieke formules beschikbaar zijn van het type "langdurig parkeren" of "parkeerabonnement". In dit geval brengt de Partner of Derde-dienstverlener u doorgaans op de hoogte van de diverse beschikbare formules, betalingsregelingen en opzeggingsmogelijkheden. De Gebruiker wordt erop attent gemaakt dat hij door een dergelijke formule te kiezen rechtstreeks met de Partner of Derde-dienstverlener een overeenkomst sluit, al dan niet voor bepaalde tijd, en dat hij elke klacht over de geldigheid, uitvoering, betaling of opzegging van deze formules rechtstreeks aan deze Partner of Derde-dienstverlener dient te richten vermits Seety geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt.


2.9 Beschikbaarheid van de Dienst

De beschikbaarheid van de via de App aangeboden Dienst en daarmee samenhangende functies kan onder meer variëren afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst, van het daarop geïnstalleerde besturingssysteem, van uw telefoonmaatschappij of de simkaart die u gebruikt.


Seety kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien het gebruikte apparaat niet compatibel is met de App of indien de gedownloade versie van de App niet door het apparaat wordt ondersteund.


Seety kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor enige niet-beschikbaarheid, storing of onderbreking van de diensten en Media van derden, noch van bepaalde functies daarvan die door Partners of Derden-dienstverleners worden aangeboden en die via de Media voor u toegankelijk zijn. De Gebruikers dienen de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van deze diensten rechtstreeks op de Media van derden te raadplegen.


2.10 Afhandeling van geschillen met Partners of Derden-dienstverleners

Indien een Gebruiker ontevreden is over de door Partners of Derden-dienstverleners aangeboden dienst, dan wel enige eis, vordering of aanspraak tegen hen wil doen gelden, dient hij contact op te nemen met de betrokken Partner of Derde-dienstverlener om een en ander te regelen. Seety wijst elke aansprakelijkheid ter zake af en kan op generlei wijze verplicht worden de Gebruiker te vergoeden of schadeloos te stellen voor door hen begane fouten, tekortkomingen of wanprestaties. Niettemin verbindt Seety zich ertoe al het mogelijke te doen, desnoods als bemiddelaar, om de Gebruiker bij te staan zodat hij de nodige stappen bij de Partner kan ondernemen om het geschil in der minne te regelen.


3. DOWNLOADEN VAN DE APP EN TOEGANG TOT DE MEDIA

3.1 Downloaden

Om de App te gebruiken, gaat de Gebruiker met zijn smartphone naar App Store van Apple (hierna "App Store") of naar Google Play Store van Google (hierna "Google Play Store") om de App te downloaden.


De relaties tussen de Gebruiker en App Store of Google Play Store worden respectievelijk geregeld door de algemene voorwaarden van Apple (te vinden op https://www.apple.com/legal/internetservices/itunes/befr/terms.html#APPS of van Google (te vinden op https://play.google.com/intl/fr_be/about/play-terms.html.


Door de App via App Store of Google Play Store te downloaden, geeft de Gebruiker te kennen dat hij de algemene voorwaarden van App Store of Google Play Store heeft gelezen en begrepen, en dat hij die aanvaardt.


3.2 Gebruikersaccount aanmaken

De Dienst is beschikbaar via de App zonder dat de Gebruiker een account moet aanmaken. Door de App te gebruiken en de AGV en het privacybeleid te aanvaarden, erkent u contractueel jegens Seety verbonden te zijn ter zake van het gebruik van de Dienst.

Als u een Gebruikersaccount wilt aanmaken, wordt u gevraagd in te stemmen met de huidige versie van deze AGV die, na aanvaarding uwentwege, de overeenkomst vormen tussen uzelf en Seety (hierna "Overeenkomst"). Vervolgens kunt u rechtstreeks via de App uw Gebruikersaccount aanmaken. Om het account te kunnen aanmaken, moet u Seety de volgende gegevens verstrekken:

 • uw naam en voornaam;

 • uw profielfoto (voor zover u het account aanmaakt via uw Facebook- of Google-account);

 • uw e-mailadres;

 • uw geboortedatum;

 • uw telefoonnummer;

 • het merk en model van uw voertuig;

 • indien van toepassing de nummerplaten van de voertuigen die gebruikmaken van de Parkings waarop de Diensten betrekking hebben;

 • indien van toepassing de wijze waarop de Gebruiker voor de Diensten wil betalen.


Meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens verwerken en gebruiken, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring aan het eind van deze AGV.


U kunt echter ook via de App een account aanmaken door dit te koppelen aan uw Facebook-, Gmail- of Apple-account.


U dient ervoor te zorgen dat de gegevens juist, up-to-date en volledig zijn wanneer u het account aanmaakt en zolang u gebruikmaakt van de Dienst en de App.


3.3 Aanmaken van een kennissennetwerk

Via de App kunt u ook een kennissennetwerk opbouwen met andere gebruikers van Media van Seety. Wanneer de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming daartoe verleent, kan via de gegevens in zijn adressenboek of via Facebook een lijst worden samengesteld van zijn kennissen die al gebruikmaken van de Diensten van Seety.


3.4 Aanmaak van het Gebruikersaccount bevestigen

Als u niet via Facebook of Gmail, maar met de App een Gebruikersaccount aanmaakt, krijgt u op het adres dat u opgeeft een e-mail toegestuurd met de bevestiging dat het account met succes is aangemaakt.


4. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE MEDIA

4.1 Verplichtingen van de Gebruiker en rechten van Seety

Om gebruik te kunnen maken van de Media, moet de Gebruiker bevestigen en aanvaarden dat hij te allen tijde de inhoud zal naleven van deze AGV, de toepasselijke algemene voorwaarden van Partners of Derden-dienstverleners alsook alle van kracht zijnde wet- en regelgeving (inzonderheid het verkeersreglement of de wegcode) die verband houdt met het gebruik van de Media.


De Sites en de App kunnen op generlei wijze worden gezien als aansporing om deze wet- en regelgeving niet na te leven en bijvoorbeeld iemand ertoe aan te zetten geen parkeergeld te betalen. Door in te loggen op uw account, gaat u zelf en ook namens elke andere gebruiker van uw account de verbintenis aan de Media niet voor onwettige doeleinden of illegale activiteiten te gebruiken.


4.2 Informatieverstrekking door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Media enkel en alleen voor het beoogde doel te gebruiken, met uitsluiting van elk ander gebruiksdoel. Wanneer de Gebruiker tijdens het gebruik van de Media informatie verstrekt die bestemd is om door andere Gebruikers te worden gebruikt en geraadpleegd, ook in verband met de Parkings, dient hij ervoor te zorgen dat alle in het kader van de Diensten verstrekte informatie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot inlichtingen over het al dan niet kosteloze karakter van een parking, de datum en tijd van een controle enz., de identiteit van de eigenaar en exploitant, de aard, afmeting, ligging en het adres van de parkings alsook de betalingswijze, parkeerformules en aanverwante diensten) juist, up-to-date en volledig is.


De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegang tot zijn account. Wat dat betreft, dient de Gebruiker erop toe te zien dat niemand anders met zijn wachtwoord toegang kan krijgen tot de App of de Sites. Indien de Gebruiker weet of vermoedt dat iemand anders met zijn wachtwoord toegang krijgt tot de Sites of de App, dient hij Seety onverwijld daarvan op de hoogte te brengen door e-mail te sturen naar info@seety.co


Seety behoudt zich onder meer in de volgende gevallen het recht voor te allen tijde uw Gebruikersaccount te deactiveren en de toegang tot de Media en dus ook tot uw Gebruikersaccount op te schorten of u die te ontzeggen: bij technische problemen, vermoeden van gebruik met bedrieglijk opzet of in strijd met deze AGV of met de geldende wet- en regelgeving, om andere objectieve veiligheidsredenen, bij schending van rechten van derden of indien de status van de betrokken Gebruiker afbreuk doet of kan doen aan de belangen van Seety of andere Gebruikers. Zo is bijvoorbeeld sprake van non-conform gebruik indien een Gebruiker bij herhaling en al dan niet opzettelijk foutieve gegevens over de Parkings verstrekt dan wel over een of meer specifieke Parkings negatieve berichten publiceert die kennelijk ongegrond zijn of blijk geven van de wil van de Gebruiker om een specifieke Partner of Derde-dienstverlener op de korrel te nemen. Met non-conform gebruik wordt eveneens gelijkgesteld het reserveren van een overmatig aantal parkeerplaatsen, het verzoeken om een abnormaal groot aantal reserveringen op hetzelfde ogenblik dan wel elke andere gedraging die redelijkerwijs naar het oordeel van Seety als abnormaal, bedrieglijk, schadelijk of nadelig aan te merken is.


4.3 Verboden activiteiten

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetgeving na te leven en meer in het bijzonder:

 • geen content of berichten te publiceren of te versturen die vals en misleidend zijn (en deze content in voorkomend geval bij te werken om te vermijden dat ze vals of misleidend worden), die obsceen, haatdragend, racistisch of xenofoob, misplaatst, kwaadaardig, onwettig of bedrieglijk zijn, die de privacy van iemand anders schenden, die beledigend, kwetsend, schadelijk, gewelddadig zijn, die als dreigend, intimiderend, aanstootgevend of ongewenst worden ervaren, die eerrovend, lasterlijk zijn of inbreuk maken op enigerlei intellectuele-eigendomsrecht of ander recht, dan wel daartoe aanzetten of zulks aanmoedigen of in de hand werken;

 • geen persoonsgegevens van andere Gebruikers op te vragen afgezien van de gegevens waarin de Sites en/of de App voorzien;

 • geen gebruikersnamen, wachtwoorden, geheime codes of soortgelijke informatie openbaar of toegankelijk voor derden te maken, noch daarvan voor andere doeleinden gebruik te maken dan ter identificatie op de Media;

 • geen e-mailadressen aan Seety of derden door te geven tenzij de betrokkenen op voorhand toestemming daartoe verleend hebben;

 • geen content betreffende derden te publiceren of te versturen tenzij zij op voorhand toestemming daartoe verleend hebben;

 • geen content te publiceren of te versturen indien daardoor afbreuk wordt gedaan aan de rechten van derden of zij op welke wijze ook schade of nadeel daarvan kunnen ondervinden;

 • geen content te publiceren of te versturen die doorlinkt naar illegale of ongepaste websites;

 • de App of de Sites niet te gebruiken voor direct-marketingdoeleinden, noch voor klantenwerving/prospectie, ongevraagde verkoop, colportage, reclame of tekoopstelling van producten of diensten;

 • de App of de Sites niet te gebruiken om ongewenste of ongevraagde e-mail (spam) of kettingmails te versturen, noch voor soortgelijke of ander frauduleuze praktijken;

 • niets te doen waardoor de goede werking van de App, de Sites en de Dienst in het gedrang kan komen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van computerwormen of -virussen, logische bommen of massale spamming;

 • niet op ongeoorloofde wijze toegang proberen te krijgen tot enig onderdeel van de App of de Sites of van apparatuur die wordt gebruikt voor de exploitatie van de App, de Sites of de Dienst;

 • de App of de Sites niet te gebruiken om een andere Gebruiker te stalken, noch om in contact te treden met een Gebruiker die vraagt dat niet meer te doen;

 • geen valse naam, alias, pseudoniem te gebruiken noch zich de identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen;

 • de App of de Sites niet te gebruiken voor andere doeleinden dan in de AGV of het privacybeleid worden genoemd;

 • in het algemeen de App of de Sites niet te gebruiken op een wijze die Seety in zijn belangen schaadt (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot zijn commerciële en vermogensrechtelijke belangen).


Seety kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving door de Gebruiker van de AGV en de toepasselijke wet- en regelgeving. De Gebruiker erkent dat Seety niet verplicht is toezicht uit te oefenen op de toegang tot de Media noch op het gebruik dat de Gebruikers daarvan maken, en dat Seety onverminderd de bovengenoemde beperkingen niet het recht heeft een Gebruikersaccount te deactiveren of de Gebruiker toegang tot de Media te ontzeggen of zijn toegang op te schorten.


4.4 Controle door Seety en door de Gebruiker

Seety kan de toegang tot de App en/of de Sites, of de activiteiten van de Gebruikers te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken controleren teneinde:


 • de exploitatie van de Media mogelijk te maken en te verbeteren;

 • de geposte content te verifiëren en toe te zien op de naleving van de AGV, het privacybeleid alsook de toepasselijke wet- en regelgeving;

 • gevolg te geven aan bevelen van rechters, politiediensten of in te gaan op officiële verzoeken van overheidslichamen;

 • onjuiste, misplaatste of onaanvaardbare content te verwijderen na daarvan in kennis te zijn gesteld.

Zodra de Gebruiker onaangepast gedrag op de Sites of via de App vaststelt, dient hij Seety terstond schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@seety.co.


5. BETALINGEN BIJ SEETY


5.1 Betalingsprocedure

Indien de Gebruiker in het kader van de Diensten een betaling verricht via de Media, wordt de volgende procedure toegepast:

 • De Gebruiker logt via zijn account in op de Media.

 • Hij selecteert met behulp van de Media de Parking die hij wil gebruiken.

 • Bij de keuze van Parking geeft de Gebruiker duidelijk aan voor welke periode hij de parking wil gebruiken en deelt hij Seety mee of hij al dan niet diverse inlichtingen wil ontvangen, bijvoorbeeld over het verstrijken van zijn parkeersessie, de mogelijkheid om die op afstand te verlengen enz.

 • Alvorens de transactie te bevestigen, kan de Gebruiker een overzicht van zijn bestelling raadplegen met de gekozen Parking, de parkeerduur en de toepasselijke formule, het te betalen totaalbedrag inclusief btw en eventuele annuleringskosten. Als de Gebruiker over meerdere voertuigen beschikt, dient hij ook te vermelden door welk voertuig de Parking wordt benut.

 • Zodra de Gebruiker dit overzicht bevestigt, wordt hij gevraagd op hetzelfde scherm te bevestigen in te stemmen met de betalingsverplichting die uit zijn bestelling voortvloeit (door te drukken op de knop "Betalen"). Hierdoor verbindt de Gebruiker zich ertoe de transactie na afloop te betalen.

 • Vervolgens wordt de betaling uitgevoerd. Naargelang van de voor de Dienst gekozen formule, wordt de betaling geïnd door Seety en aan de Partner of Derde-dienstverlener doorgestort, dan wel rechtstreeks door de Partner of Derde-dienstverlener geïnd. Bij het eerste gebruik wordt de Gebruiker gevraagd een betalingsmethode te kiezen en nadere gegevens over zijn bankkaart in te voeren. Onze betalingsdienstverlener bewaart deze informatie voor latere transacties.

 • Na afloop van de parkeersessie ontvangt de Gebruiker een betalingsbevestiging met afschrift via e-mail, waarin de geselecteerde Dienst, alle praktische regelingen en de betaalde prijs vermeld staan. Indien de Gebruiker geen bevestiging per e-mail ontvangt, moet hij eerst in het postvak Ongewenste mail kijken en zijn antispamfilter controleren. Zo nodig kan hij per e-mail contact opnemen met Seety op: info@seety.co.


5.2 Betalingsinterface en betalingsdienstverlener

Seety is op generlei wijze verantwoordelijk voor de technische verwerking van de betaling zelf, noch voor de daadwerkelijke uitvoering van de betaling door zijn toedoen of door de Partner of Derde-dienstverlener.

De Diensten worden betaald via de interface van de betalingsdienstverlener Adyen nv, waarvan het beveiligde betaalplatform voldoet aan de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) 3.2 als betalingsdienstaanbieder niveau 1, alsook aan de ISAE(International Standard on Assurance Engagements)-norm 3402/SOC 1 (Service Organizational Control 1), en die de interne controles beoordeelt en test voor financiële rapportage binnen een dienstverlenende organisatie. Adyen nv is bij uitsluiting verantwoordelijk en staat als enige garant voor de certificering van het betaalplatform en de beveiliging van de gegevens over de door de Gebruiker aangeboden betalingsmiddelen. Adyen nv gebruikt, verwerkt of bewaart die gegevens namens en voor rekening van Seety.

Adyen nv is een vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel gevestigd in Nederland, Simon Carmiggelstraat, 6, 1011 DJ Amsterdam, en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 3425928. Adyen nv staat als financiële instelling onder toezicht van de Nederlandsche Centrale Bank.


5.3 Samenstelling van de op de Media aangegeven prijzen

De Gebruiker wordt erop attent gemaakt dat de door hem betaalde kosten enerzijds kunnen bestaan uit de kosten die de Partner of Derde-dienstverlener zelf aanrekent volgens eigen aanbiedingen en algemene voorwaarden en, anderzijds, uit een voor Seety bestemde commissie.

Afhankelijk van het soort Parking en de betrokken Partner of Derde-dienstverlener bestaat deze commissie van Seety uit een vaste vergoeding dan wel een percentage van de vraagprijs van de betrokken Partner of Derde-dienstverlener. Dit bedrag is begrepen in de totale vraagprijs die Seety op de Media publiceert.

De op de Media vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, alle belastingen inbegrepen, volgens het toepasselijke tarief van Seety of van de Partner of Derde-dienstverlener op het ogenblik dat de Media worden geraadpleegd.

De in voorkomend geval toepasselijke btw is gebaseerd op het tarief dat van kracht is op de dag dat de Gebruiker betaalt.


5.4 Betalingsmethoden

Er kan als volgt betaald worden voor de door Seety beheerde diensten:

 • via een SEPA-betalingsopdracht,

 • per bankoverschrijving,

 • langs elektronische weg met een betaalkaart/creditcard (Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa),

 • via ApplePay, GooglePay.

De Gebruiker dient zijn betalingsgegevens op de Media in te voeren en in voorkomend geval duidelijk aan te geven (zie punt 5.1) welke betalingsmethode hij bij voorkeur wil gebruiken.


5.5 Problemen met betalingsmiddelen

U erkent dat Seety of bepaalde Partners of Derden-dienstverleners naargelang van de gekozen Dienst kunnen eisen dat er tijdens het gebruik van de Diensten te allen tijde voldoende geldmiddelen of blokkeerbare creditsaldi (tegoeden) beschikbaar zijn voor het betalingsmiddel van de Gebruiker. Indien de Gebruiker niet in staat is deze geldmiddelen of tegoeden beschikbaar te stellen, kan de transactie mogelijk niet doorgaan.

Indien een betaling om een van deze redenen mislukt dan wel omdat een betalingsmiddel is vervallen of werd ingetrokken of indien de betaling bij gebrek aan toereikend machtigingsniveau of om enige andere reden niet kan worden uitgevoerd op de in dit artikel 5 gestelde wijze, gaat de transactie niet door en behoudt Seety zich het recht voor de toegang van de Gebruiker tot de Media op te schorten zolang deze situatie niet in orde is gebracht en totdat de Gebruiker op de Media een betalingsmethode opgeeft waarmee hij effectief voor de Diensten kan betalen.

De mislukking van een betaling ontslaat de Gebruiker op generlei wijze van de verplichting om het voor de transactie verschuldigde bedrag te betalen in het geval dat de transactie ondanks de niet-betaling toch werd uitgevoerd. Het nog te betalen bedrag wordt automatisch ingehouden op de nieuwe betalingsmethode die de Gebruiker voorlegt.

Als er nog een te betalen bedrag is en de Gebruiker verzuimt deze achterstand binnen dertig (30) dagen na de onbetaalde transactie weg te werken, behoudt Seety zich het recht voor de Gebruiker elke verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen en het achterstallige bedrag in te vorderen door de Gebruiker eerst per e-mail een herinnering toe te sturen en hem vervolgens in gebreke te stellen. Indien de Gebruiker niet reageert, behoudt Seety zich het recht voor de achterstallige bedragen in te vorderen met gebruikmaking van de toepasselijke gerechtelijke procedures.


5.6 Regeling voor promoties, prijsverminderingen en aanbiedingen

De Gebruiker wordt erop attent gemaakt dat op initiatief van Seety of van een Partner of Derde-dienstverlener aanbiedingen en promotieacties op de Media kunnen worden voorgesteld ter bevordering van het gebruik van de Diensten. In dit geval dient de Gebruiker zelf na te gaan hoe lang die duren, welke voorwaarden daarvoor gelden en wat het promotiebedrag is. Deze informatie wordt hem verstrekt tijdens het gebruik van de Media. De Gebruiker erkent dat deze aanbiedingen van tijdelijke aard zijn en kunnen variëren afhankelijk van de gevraagde Dienst en het daarmee samenhangende bedrag. De Gebruiker erkent hoe dan ook dat deze aanbiedingen behoudens uitzondering niet cumuleerbaar zijn, dat het niet mogelijk is ze, al dan niet tegen betaling, aan andere Gebruikers of derden over te dragen, noch aan het brede publiek beschikbaar te stellen of in te ruilen tegen contanten of enige andere vorm van geld. De Gebruiker erkent eveneens dat deze aanbiedingen niet gelden voor Diensten die reeds aan de gang zijn op het ogenblik dat de aanbiedingen op de Media worden gepost.


5.7 Terugbetaling

Indien enig bedrag aan de Gebruiker moet worden terugbetaald (in geval van kosteloze annulering op voorstel van Seety, uitoefening van het herroepingsrecht, technische fout in de Media dan wel enige andere omstandigheid waarin Seety wettelijk verplicht is het verschuldigde bedrag integraal aan de Gebruiker terug te betalen), ontvangt de Gebruiker de bedragen van Seety via dezelfde betalingsmethode als waarmee hij de transactie heeft betaald waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd.


6. DOOR DE GEBRUIKER ONLINE GEBRACHTE CONTENT

De Gebruiker heeft de mogelijkheid op de Sites en de App content online te brengen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot meldingen over een opgemerkte parkeerwachter, enig parkeergeld of gebrek aan controle, inlichtingen over het al dan niet kosteloze karakter van een parkeerplaats, datum en tijdstip van een controle, de identiteit van de eigenaar en exploitant, de aard, afmeting, ligging en het adres van de Parkings alsook de betalingswijze, parkeerformules en aanverwante diensten) (hierna "Content").


Het staat Seety vrij andere Gebruikers toegang te verlenen tot de Content alsook tot content die in voorkomend geval door Seety zelf of in sublicentie van een derde wordt ontwikkeld teneinde de Dienst te verstrekken.


Zoals in punt 1.5 voor de Diensten werd aangegeven, geeft Seety geen enkele garantie dat de informatie op de Media volledig, juist, geschikt en betrouwbaar is, noch dat deze aan de toepasselijke wetgeving voldoet en de rechten van derden vrijwaart. Seety wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de Content die door de Gebruikers op de Media wordt gepost.


Seety kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de op de Media gepubliceerde informatie, noch voor het gebruik dat daarvan wordt gemaakt.


De Gebruiker erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de Content die hij online brengt alsook door de gevolgen van de verspreiding daarvan. De Gebruiker verklaart en waarborgt dat hij over alle nodige toelatingen en machtigingen beschikt om deze Content online te brengen en te verspreiden. Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich ertoe geen Content te publiceren, te uploaden of weer te geven waarop derden welke rechten dan ook bezitten (waaronder inbegrepen intellectuele rechten, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacybescherming) en het beeldrecht), tenzij de betrokken derden hem uitdrukkelijk op voorhand toestemming daartoe hebben verleend.


De Gebruiker vrijwaart Seety tegen elke aanspraak, eis, vordering of klacht van derden (waaronder overheidsinstanties) met betrekking tot deze Content.


7. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De Media en de samenstellende delen daarvan (merken, logo's, grafische elementen, ontwerpen, artwork, foto's, animaties, video's, muziek, teksten enz.) zijn eigendom van Seety. Ze worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten (inzonderheid auteursrecht en naburige rechten, recht op tekeningen en modellen, merkenrecht enz.) en mogen bijgevolg niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, gebruikt of verspreid tenzij Seety of in voorkomend geval de houder van die rechten op voorhand schriftelijk daarmee instemt. De niet-naleving hiervan vormt een misdrijf van namaak en strekt tot inbreuk op het auteursrecht en/of recht op tekeningen en modellen en/of merkenrecht, waarop krachtens Belgisch recht een straf is gesteld van drie maanden tot drie jaar gevangenis en/of 100 tot 100.000 euro geldboete en krachtens Frans recht tot drie jaar gevangenis en/of 300.000 euro geldboete.


Seety verleent de Gebruiker bij dezen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie die voor onbepaalde tijd geldig is en te allen tijde zonder opgave van reden herroepbaar is, om toegang te krijgen tot de Content van de Media, om die weer te geven en te downloaden, zij het uitsluitend voor weergavedoeleinden. Het is de Gebruiker tevens toegestaan een kopie van de op de Sites/App weergegeven Content af te drukken voor persoonlijke doeleinden, mits de Content van de Sites/de App hierdoor op generlei wijze wordt gewijzigd of aangetast en op voorwaarde dat hij alle auteurschaps- en bronvermeldingen van de Sites/de App behoudt. De Gebruiker verbindt zich eveneens ertoe de technische beveiligingsvoorzieningen van de documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. Verveelvoudiging of reproductie is derhalve uitsluitend toegestaan voor loutere privédoeleinden in de zin van artikel XI.190, 5° van het Belgisch Wetboek van economisch recht en artikel L.122-5 van het Franse Wetboek op intellectuele eigendom.


Elk niet in dit artikel bedoelde gebruik van de Media en samenstellende delen daarvan is strikt verboden.


8. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITES/APP

8.1 Toegankelijkheid en werking van de Media

Seety zorgt er in de mate van het mogelijke voor dat de Media up-to-date en toegankelijk blijven voor een normaal aantal Gebruikers. Seety geeft evenwel geen garantie dat de functies van de Media zonder onderbreking of foutloos beschikbaar zijn, dat eventuele fouten worden gecorrigeerd of dat de Sites of de App en de server waarop die beschikbaar worden gesteld vrij zijn van computervirussen en andere schadelijke inhoud. Seety behoudt bovendien het recht om de Sites of de App te allen tijde, voor het geheel of ten dele op te schorten of stil te leggen zonder opgave van redenen noch voorafgaande kennisgeving.


Seety kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei verlies, schade en/of nadeel, van welke aard ook, te wijten aan opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, toegangsmoeilijkheden en/of onbereikbaarheid van het geheel of een deel van de Sites of de App, noch voor computervirussen of andere schadelijke inhoud op de Sites of in de App.


Indien de Gebruiker computervirussen of andere schadelijke inhoud op de Sites of in de App vaststelt, dient hij Seety daarvan op de hoogte te brengen door te mailen naar info@seety.co zodat Seety de nodige maatregelen kan treffen. Seety raadt de Gebruiker hoe dan ook aan zijn computer te beschermen door firewalls, antivirussoftware en andere beveiligingsprogramma's te installeren.


8.2 Gebruik van de App/Sites

De Gebruikt maakt op eigen risico gebruik van de Sites en de App. De Sites, de App en samenstellende delen daarvan alsook alle bijbehorende informatie, software, installaties en diensten worden in ongewijzigde staat geleverd zonder enige (uitdrukkelijke of stilzwijgende) waarborg, van welke aard ook, en binnen de grenzen van toepasselijk recht.


Seety wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade (van directe, indirecte, materiële of immateriële aard) voortvloeiend uit het gebruik van de Media en de samenstellende delen daarvan of uit het onvermogen om de Media te gebruiken, dan wel veroorzaakt door Media van derden of software of diensten waarover Seety geen controle heeft (tenzij Seety bewust onjuiste informatie over deze software of diensten heeft verstrekt dan wel dit verlies of deze schade opzettelijk heeft veroorzaakt tijdens activiteiten met het oog op de coördinatie of interoperabiliteit tussen de Media en de Media van derden). Seety is de Gebruiker geen enkele schadevergoeding verschuldigd, uit welken hoofde ook, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies, onderbreking van de dienstverlening, computerschade, systeemuitval, ongeacht of deze voortvloeien uit de AGV, de Media of enige communicatie tussen Seety en de Gebruiker of tussen de Gebruikers onderling.


Elke schadevergoeding waartoe Seety in voorkomend geval jegens de Gebruiker kan worden gehouden blijft beperkt tot voorzienbare, directe en huidige schade waarvoor de aansprakelijkheid op Seety rust.


8.3 Links naar en op Media van derden

De Sites of de App kunnen hyperlinks naar ander websites bevatten. Op bepaalde websites kan bovendien een link naar de Sites staan. De Gebruiker kan tijdens het gebruik van de Diensten en in elke fase daarvan worden doorgelinkt naar sites of Media van derden. Seety stelt alles in het werk om de Gebruiker erop te wijzen dat hij de Media verlaat en dat hij wordt doorgelinkt naar Media van derden die buiten de verantwoordelijkheid van Seety vallen. Duidelijkheidshalve eindigt de verantwoordelijkheid van Seety zodra de Gebruiker naar Media van derden wordt doorgelinkt. Seety heeft geen controle over de Media van derden en aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking, inhoud en het gebruik daarvan. Bijgevolg kan Seety nooit verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met toegankelijkheid, storingen, gegevensverlies of -lekken waardoor de Gebruiker schade of nadeel wordt toegebracht. De eigenaars en/of exploitanten van deze Media van derden dragen de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van de Gebruiker. Tenzij Seety op de Sites of in de App uitdrukkelijk het tegendeel aangeeft, houdt het bestaan van deze links geenszins in dat Seety deze sites van derden goedkeurt of akkoord gaat met het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt, noch dat sprake is van enigerlei band of partnerschap met de exploitanten van deze Sites.


9. SCHADELOOSSTELLING

De Gebruiker vrijwaart Seety tegen, en verbindt zich ertoe Seety schadeloos te stellen voor en te bevrijden van elke aansprakelijkheid voor enige eis, vordering, aanspraak, klacht of bezwaar van derden (waaronder de overheidsinstanties) met betrekking tot:


 • elk gebruik van de Media door de Gebruiker, dat in strijd is met de AGV, de geldende wet- en regelgeving en/of afbreuk doet aan de rechten van derden;

 • zijn interacties met een of meer andere Gebruiker(s);

 • klachten en bezwaren, bijvoorbeeld betreffende enig gebruik in strijd met de voorschriften of algemene voorwaarden van Partners of Derden-dienstverleners die betrokken zijn bij de verlening van de Diensten;

 • bij deze Partners of Derden-dienstverleners uitstaande bedragen waarvan de betaling bij Seety wordt ingevorderd.10. ALGEMEEN

Deze AGV vormen de algehele wilsovereenstemming tussen de Gebruiker en Seety (de "Overeenkomst") en vervangen alle eerder gemaakte schriftelijke of mondelinge afspraken en overeenkomsten tussen de Gebruiker en Seety.

Indien Seety zich te eniger tijd niet beroept op eender welke bepaling van de AGV, wil dit niet zeggen dat Seety afstand doet van de mogelijkheid om zijn rechten uit hoofde van deze bepaling naderhand te doen gelden.

De nietigheid, vervallenverklaring of onuitvoerbaarheid van het geheel of een deel van de voorafgaande of navolgende bepalingen doet niets af aan de geldigheid en uitwerking van alle andere AGV. De bepaling die voor het geheel of ten dele nietig, vervallen of onuitvoerbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Seety verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die voor zover mogelijk een gelijke strekking heeft.

Tenzij Seety op voorhand schriftelijk daarmee instemt, is het de Gebruiker niet toegestaan de Overeenkomst noch de daaruit voortvloeiende rechten en verplichten aan derden over te dragen. Seety kan geheel naar eigen inzicht de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan een derde overdragen mits de Gebruiker schriftelijk daarvan in kennis wordt gesteld met dien verstande dat deze overdracht pas dertig (30) dagen na deze kennisgeving uitwerking heeft. Tijdens deze termijn staat het de Gebruiker vrij zijn account kosteloos en met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Elke kennisgeving in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, hetzij per e-mail gericht aan info@seety.co, hetzij met het contactformulier op de Media, hetzij via voicemail.

Vragen, bezwaren of klachten met betrekking tot de Media, deze AGV of het privacybeleid kunnen aan Seety kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar info@seety.co. Seety zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk gevolg daaraan te geven.


11. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Naargelang van het land waar u woont, worden deze AGV respectievelijk door Belgisch of Frans recht beheerst en dienovereenkomstig uitgelegd en toegepast.


Bij een geschil of betwisting verbinden de Gebruiker en Seety zich ertoe de zaak eerst in der minne te regelen en na ontvangst van een klacht door Seety op het e-mailadres info@seety.co.


Indien de Gebruiker en Seety er niet in slagen het geschil in der minne te beslechten, kan de Gebruiker zijn klacht desgewenst voorleggen aan de Consumentenombudsdienst, zoals die werd ingesteld bij artikel XVI.5 van het Belgisch Wetboek van economisch recht, via het online formulier op de website http://www.mediationconsommateur.be wat ingezetenen van België betreft, of aan de bemiddelaar MEDICYS, hetzij online op de website https://app.medicys.f/ hetzij per brief gericht aan MEDICYS – 73 Boulevard de Clichy – 75009 Paris wat ingezetenen van Frankrijk betreft.


Indien de Gebruiker en Seety er niet in slagen via deze bemiddelingsprocedure tot een vergelijk of oplossing te komen, valt elke betwisting of elk geschil onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement Brussel wat ingezetenen van België betreft en van de Franse rechtbanken wat ingezetenen van Frankrijk betreft.


Laatst bijgewerkt op 21 maart 2020


Gegevensbeschermingsverklaring:


App Seety en website

Deze gegevensbeschermingsverklaring (hierna "Verklaring") geldt voor de app Seety (hierna "App") die beschikbaar is op App Store en Google Play Store alsook voor de websites https://seety.co en https://map.seety.co (hierna "Sites") die werden ontwikkeld door cTech nv.


Deze Verklaring heeft tot doel te verduidelijken hoe cTech nv (hierna "Seety") persoonsgegevens (hierna "gegevens") verzamelt, gebruikt en bewaart over elke natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de App of de Sites (hierna "u" ), met inbegrip van de potentiële gebruiker (hierna "prospect").


Onder "gegevens" verstaat Seety hier alle u betreffende persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die wordt gebruikt om u direct of indirect te identificeren als natuurlijke persoon.


Gelieve deze Verklaring aandachtig te lezen voor een goed begrip van de door Seety toegepaste praktijken inzake gegevensverwerking. U wordt tevens verzocht regelmatig de bijgewerkte versies daarvan te raadplegen. Deze Verklaring houdt geen enkele wijziging in van de contractuele voorwaarden die gelden tussen u en Seety en die onverkort van kracht blijven.


Gegevens- en privacybescherming zijn kernwaarden voor Seety. Seety verwerkt en beschermt uw gegevens met inachtneming van de wet, zijnde op dit ogenblik de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 inzake gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming of "AVG"), dan wel elk ander wetgevingsbesluit houdende wijziging daarvan en elke andere toepasselijke nationale wet.


1. WIE IS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens is cTech nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1160 Oudergem (België), Jules Cockxstraat 10 (ondernemingsnummer BTW BE 0680.760.846).


Seety bepaalt derhalve voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden ingezet, en wat de kenmerken van deze verwerking zijn. Een en ander wordt nader toegelicht in deze Verklaring.


2. WELKE GEGEVENS VERWERKT SEETY EN HOE WORDEN DIE VERZAMELD?

Om u via de App en op de Sites diensten aan te bieden, verwerkt Seety gegevens van diverse categorieën:

 • Basisidentificatiegegevens waarmee wij u kunnen identificeren:

  • basisidentiteitsgegevens, waaronder uw volledige naam;

  • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;

  • diverse gebruikersinstellingen en -voorkeuren.

Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks bij u wanneer u zich registreert voor de App of op de Sites dan wel bij Facebook of Google wanneer u zich voor het eerst registreert (om een account en login aan te maken). Wanneer u via Facebook of Google een account en login aanmaakt, stemt u er bovendien mee in de identificator van uw account en uw profielfoto met ons te delen.


 • Bijkomende identificatiegegevens die naar keuze worden ingevuld door de gebruiker:

  • extra identificatiegegevens, zoals uw geboortedatum en nummerplaat, merk en model van uw voertuig;

  • afgekapte gegevens over uw bankkaart waarmee u een keuze kunt maken uit de beschikbare betalingswijzen.


 • Veiligheidsgegevens die wij nodig hebben om uw identiteit te verifiëren als gebruiker van de App of de Sites en om uw smartphone aan uw account te koppelen:

  • gegevens over uw apparaat (merk, versie enz.);

  • besturingssysteem van uw apparaat (OS en versie);

  • versie van de op uw apparaat geïnstalleerde App;

  • land waar u de App of de Sites gebruikt.

Deze gegevens worden rechtstreeks opgehaald van uw apparaat (smartphone of computer).


 • Bedienings- en gebruiksgegevens, te weten de registers van specifieke transacties die u via de App of de Sites uitvoert samen met de kenmerken daarvan, zoals bijvoorbeeld:

  • opgezochte adressen;

  • bezochte plaatsen;

  • meldingen van controles;

  • uw werkplek (als u die in uw voorkeuren geregistreerd hebt);

  • uw thuisadres (als u die in uw voorkeuren geregistreerd hebt);

  • uw kennissen die al gebruikmaken van de diensten van Seety (voor zover u uitdrukkelijk toestemming daartoe verleend hebt).

Deze gegevens worden door de App en de Sites gegenereerd.


 • Geolocatiegegevens, te weten gegevens over de plaats waar u zich bevindt voor zover u ermee hebt ingestemd locatiegegevens te delen en uw App opgestart is of u een bewerking uitvoert.

 • Registratiegegevens, dat wil zeggen bijzonderheden over het registratieproces en bijbehorende informatie, zoals uw instemming met onze gebruiksvoorwaarden en de datum en tijd waarop u zich registreert.

 • Transactiegerelateerde gegevens, meer in het bijzonder uw IP-adres, geolocatie, transactienummer, nadere gegevens over de aankoop, het abonnement, de dienst waarop u zich abonneert en de nodige gegevens voor de betaling van facturen, alsook gemaakte reserveringen en diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven.


Deze gegevens worden rechtstreeks bij u opgevraagd wanneer u zich registreert of gebruikmaakt van de App of de Sites.


3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT SEETY UW GEGEVENS EN OP WELKE RECHTSGROND IS DIE VERWERKING GEBASEERD?

Seety verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet. Seety bepaalt zelf deze doeleinden en ziet erop toe dat de verwerking beperkt blijft tot de gegevens die noodzakelijk en relevant zijn om een bepaald doeleinde te bereiken.


De hieronder omschreven doeleinden kunnen veranderen. Seety zal u op de hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen.


3.1 Wettelijke verplichtingen

Seety dient uw gegevens te verwerken om talloze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat Seety moet samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden en in voorkomend geval bepaalde van uw gegevens moet doorgeven:


 • de verplichting om gehoor te geven aan officiële verzoeken van diverse bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming, consumentenbescherming enz.) in België of in het buitenland;

 • de verplichting om gehoor te geven aan verzoeken van Belgische of buitenlandse gerechtelijke autoriteiten;

 • de bewaring van bewijsmateriaal over bezoeken, interacties, gebruiksactiviteiten, transacties en andere handelingen die de gebruiker op de Sites of via de Media uitvoert.


3.2 Gebruik van de App en de Sites

Seety verwerkt bepaalde van uw gegevens om u in staat te stellen gebruik te maken van de App of de Sites. Zo kunnen wij:

 • u begeleiden bij het online registratieproces, bij het verstrekken van informatie over onze diensten en de daarmee samenhangende gebruiksvoorwaarden;

 • u op een kaart lokaliseren en u op de server van de App of op de Sites helpen zoeken naar nuttige plaatsen, Parkings, toepasselijke parkeervoorwaarden en de controlekans op het parkeerterrein waar u zich bevindt;

 • uw gebruikersaccount beheren (met name follow-up geven aan bestellingen/reserveringen, de aan u verstrekte gegevens bijhouden, helpen bij het reserveren van een parkeersessie, de gebruiker doorlinken naar websites/apps van een partner, hulp en bijstand verlenen wanneer u moeilijkheden ondervindt);

 • u diensten aanbieden in het kader van de App of de Sites en de commerciële relaties beheren (facturatie, betalingen, klantenservice enz.);

 • uw vragen beantwoorden en gevolg geven aan uw verzoeken;

 • overeenkomsten met partners-parkeeraanbieders beheren (bestellingen, leveringen, facturen, reserveringen van parkeersessies bij een partner enz.);


3.3 Gerechtvaardigde belangen van Seety

Seety verwerkt uw gegevens ook op grond van zijn gerechtvaardigde belangen. Daartoe zorgt Seety ervoor dat een juist evenwicht wordt gevonden tussen de noodzaak om de gegevens te verwerken en de eerbiediging van uw rechten en vrijheden, meer in het bijzonder wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) betreft.


Wij verwerken bijgevolg uw gegevens om:

 • bewijsmateriaal te bewaren (archieven);

 • diensten aan gebruikers te verlenen en de kwaliteit daarvan te beoordelen en te verbeteren;

 • gebruikers van de App of de Sites een persoonlijke ervaring te bieden;

 • de berichten die wij met u uitwisselen te beheren;

 • de functionaliteit van de App en de Sites te vereenvoudigen;

 • studies uit te voeren, risico-, marketing- en andere modellen uit te werken en statistieken samen te stellen door gebruik te maken van anonimiserings- en/of pseudonimiseringstechnieken van de betrokkenen;

 • de rechten van Seety vast te leggen, uit te oefenen, te verdedigen en in stand te houden.


3.4 Uw toestemming om elektronische berichten voor direct-marketingdoeleinden te ontvangen

Wanneer u van tevoren op een nader bepaalde manier toestemming daartoe hebt gegeven, kan Seety uw persoonlijke elektronische contactgegevens verwerken, met name uw mobiele-telefoonnummer en e-mailadres, om u namens Seety of zijn Partners informatie, reclame of persoonlijke aanbiedingen toe te sturen via direct-marketingacties of newsletters. In dit geval kan Seety:

 • zijn klantenbestand categoriseren om hun gedragingen en gewoontes te onderzoeken;

 • zijn klantenbestand categoriseren om specifieke producten en diensten aan te bieden;

 • u producten en diensten aanbieden en verkoopbevorderende of promotionele berichten toesturen op basis van uw geolocatie (wanneer u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend om uw geolocatiegegevens voor direct-marketingdoeleinden te laten verwerken).


4. MET WIE DEELT SEETY UW GEGEVENS?

Ter verwezenlijking van de bovengenoemde doeleinden kan Seety uw gegevens met name aan de volgende ontvangers verstrekken:

 • Partners of Derden-dienstverleners van Seety;

 • overheidsdiensten, regelgevingsinstanties, toezichthoudende autoriteiten voor zover Seety wettelijk verplicht is de u betreffende gegevens te verstrekken/bekend te maken;

 • OVH en Google Cloud Platform als aanbieder van clouddiensten (cloudserviceprovider): wij bewaren bepaalde van uw gegevens in de cloud;

 • Google Analytics: om het gebruik van onze websites te analyseren;

 • Hotjar: om het gebruik van onze websites te analyseren;

 • Amplitude: om het gebruik van onze App te analyseren;

 • Mixpanet: om het gebruik van onze App te analyseren;

 • Facebook Analytics: om het gebruik van onze App te analyseren;

 • Sentry: ontwikkelingstool voor rapportage van fouten om beter inzicht daarin te krijgen;

 • Branch: aanmaken en follow-up geven aan smart links die doorverwijzen naar onze App, onze websites, App Store of Google Play Store;

 • Firebase: om uw gebruikersaccount eenvoudiger te beheren en te beveiligen.


In dit geval ziet Seety erop toe dat de ontvangers slechts in beperkte mate toegang krijgen tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om specifieke taken te vervullen. Seety zorgt er eveneens voor dat de ontvangers zich ertoe verbinden de gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen, dat ze die gebruiken met inachtneming van de door Seety gegevens instructies en zijn gegevensbeschermingsbeleid wanneer ze handelen als verwerker van Seety. Indien mogelijk pseudonimiseert of anonimiseert Seety uw persoonsgegevens voordat ze aan de ontvangers worden verstrekt.


Sommige van de bovengenoemde ontvangers verwerken uw persoonsgegevens voor eigen rekening en ter verwezenlijking van eigen doeleinden als verwerkingsverantwoordelijke. In dit geval is hun privacybeleid van overeenkomstige toepassing.


5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Seety bewaart uw gegevens binnen de EER.


Seety kan zich genoodzaakt zien uw gegevens door te geven naar landen buiten de EER alsook naar landen die geen toereikend beschermingsniveau bieden volgens de door de Europese Unie (EU) vastgestelde criteria (bijvoorbeeld doorgifte naar een dochteronderneming die buiten de EER gevestigd is). In dit geval waarborgen wij een geschikt beschermingsniveau voor uw gegevens door de standaardcontractbepalingen van de EU toe te passen of gebruik te maken van elk ander middel om te garanderen dat uw gegevens in een afdoende beveiligde omgeving worden doorgegeven.


6. UW RECHTEN ALS GEBRUIKER VAN DE APP EN DE SITES

Als gebruiker van de App en de Sites en betrokkene van de door Seety verwerkte gegevens hebt u de volgende rechten:

 • het recht op inzage in de persoonlijke inlichtingen die wij over u bezitten;

 • het recht om ons te vragen alle persoonsgegevens die achterhaald of onjuist zijn te actualiseren dan wel te rectificeren;

 • het recht op wissing van uw gegevens indien aan de voorwaarden in artikel 17 van de AVG is voldaan;

 • het recht op beperking van de verwerking indien aan de voorwaarden in artikel 18 van de AVG is voldaan;

 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover aan de voorwaarden in artikel 20 van de AVG is voldaan;

 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor zover aan de voorwaarden in artikel 21 van de AVG is voldaan;

 • het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover deze verwerking betrekking heeft op de direct marketing;

 • het recht om te allen tijde en kosteloos uw toestemming in te trekken voor de verzending van elektronische berichten voor reclame- en direct-marketingdoeleinden;

 • het recht om ons richtlijnen te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden; zo hebt u het recht ons instructies te geven over het beheer (bijvoorbeeld de bewaring, wissing en verstrekking/bekendmaking) van uw gegevens nadat u overlijdt. U kunt deze instructies te allen tijde wijzigen of intrekken.

U kunt deze rechten uitoefenen door het daartoe strekkende verzoek per post te richten aan Seety, Jules Cockxstraat 10 te 1160 Oudergem, of door een e-mail te sturen naar info@seety.co. Wanneer er redenen zijn om te twijfelen aan de identiteit van de persoon die dit verzoek indient, kan Seety u vragen een verantwoordingsstuk voor te leggen op het ogenblik dat u deze rechten uitoefent.


Tot slot hebt u eveneens het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (Persstraat 35, 1000 Brussel; commission@privacycommission.be; +32 2 274 48 00) en voor Frankrijk de Commission Informatique et Libertés (CNIL) (place de Fontenoy 3, 75334 Paris; www.cnil.fr; +33 1 53 73 22 22)


7. HOE LANG BEWAART SEETY UW GEGEVENS?

Seety zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Concreet wil dit zeggen dat Seety uw gegevens bewaart gedurende een retentie- en archiveringsperiode.


De retentieperiode is de maximale periode waarin uw gegevens voor specifieke doeleinden worden verwerkt:

 • Seety bewaart uw identificatie-, beveiligings- en gebruiksgegevens over uw account zolang u gebruikmaakt van de App of de Sites.

 • Seety bewaart uw geolocatiegegevens gedurende twee (2) maanden vanaf het ogenblik waarop ze zijn verzameld; deze gegevens worden nooit gearchiveerd.

 • Wanneer uw account voor de App of de Sites wordt gedeactiveerd, bewaart Seety al uw gegevens, waaronder uw gebruiksgeschiedenis, gedurende één (1) week na deactivering van uw account om u in staat te stellen uw account op korte termijn opnieuw te activeren en uw gegevens terug te halen.

 • Wanneer uw account voor de App of de Sites wordt gedeactiveerd, bewaart Seety uitsluitend uw identificatiegegevens gedurende twaalf (12) maanden om u in staat te stellen uw gegevens terug te halen wanneer u ervoor kiest uw account binnen deze periode van twaalf (12) maanden opnieuw te activeren.


De archiveringsperiode komt tegemoet aan de wettelijke verplichtingen die Seety dient na te leven alsook aan de juridische noodzaak om uw gegevens langer dan de retentieperiode te bewaren voor bewijsdoeleinden of om gehoor te geven aan de informatieverzoeken van de bevoegde autoriteiten, met name:

 • de gegevens over uw account voor de App en/of de Sites worden in principe tot drie (3) jaar na afsluiting van uw account bewaard.


8. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Seety beschermt uw gegevens en treft technische en organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals meer in het bijzonder versleuteling (encryptie), antivirussoftware, firewalls, toegangscontroles enz. met het doel verlies, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen en op te sporen.


Indien de beveiliging van uw gegevens in het gedrang komt als gevolg van een inbreuk op de informatiebeveiliging, doet Seety onverwijld al het nodige om de oorzaak van deze inbreuk op te sporen en de nodige tegenmaatregelen te nemen. Seety brengt u zo nodig op de hoogte van dit beveiligingsincident overeenkomstig de geldende wetgeving.


Laatst bijgewerkt op 21 maart 2020