Algemene actievoorwaarden « 1u straatparkeren terugbetaald via de Seety mobiele app»

De term en de voorwaarde zijn oorspronkelijk in het Frans geschreven en zijn vertaald geweest om u begrip te vergemakkelijken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de franse en nederlandse versie, de franse versie prevaleert. U vindt ze hier: https://seety.co/fr/conditions-générales-freeparkingforlocalshop-action.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie 1u straatparkeren terugbetaald via de Seety mobiele app van cTech S.A., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Jules Cockxstraat 10 - RPR Brussel - BE 0680.760.846 (hierna “cTech”). De wedstrijdvoorwaarden zijn te verkrijgen op https://seety.co/nl/.

 1. cTech behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat cTech daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door cTech bekend worden gemaakt via de website van cTech.
 2. cTech behoudt zich het recht voor om deelnemingsformulieren die zij frauduleus, onwettig of onvolledig acht, uit te sluiten. Daarnaast kan cTech de deelname opschorten of annuleren als er verdacht gedrag wordt waargenomen. Met 'verdacht gedrag' bedoelen we (niet-limitatieve lijst): een poging om deze regels te omzeilen, een vermenigvuldiging van gebruikersaccounts, een ongebruikelijk tempo van inkomsten, de implementatie van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende computerstationsmet dezelfde gebruikersnaam / geregistreerd profiel, een poging om de servers te forceren, enz.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie geldt voor de allereerste op straat parkeertransactie van een gebruiker op de Seety-applicatie. Deze transactie moet plaatsvinden tussen 16/06/2020 en 30/06/2020. Het is belangrijk om op te merken dat de geldigheidsduur kan worden verkort als de parkeer limiet van 20.000 uren vóór 30/06/20 wordt bereikt.
 2. Deze Actie speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. Deze Actie staat open voor elke persoon die in België woont en een woonplaats of vaste verblijfplaats heeft waar hij of zij als inwoner is ingeschreven.
 3. Per combinatie van voor- en achternaam, per e-mailadres, per kentekenplaat, per kredietkaart, per parkeersessie of per aankoopbewijs kan maximaal 1 keer worden deelgenomen. Het maximum aantal deelnemers aan de actie is 20.000 personen ofwel maximaal 20.000 parkeeruren terugbetaald.
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepassing van de actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. Deelname aan deze Actie is voorbehouden aan volwassenen (18 jaar of ouder).

Actie

 1. De Actie loopt vanaf 16/06/2020 8u00 tot en met 30/06/2020 21u00 inbegrepen. Verzoeken om terugbetaling moeten ons ten laatste op 5/07/2020 bezorgd worden, maar er zullen geen verzoeken om terugbetaling in aanmerking worden genomen waarvoor de parkeertransactie na 30/06/2020 21:00 uur werd uitgevoerd.

 2. Om aan deze Actie te kunnen deelnemen,

  • a) de Deelnemers moeten hun straatparkeren betalen via de mobiele applicatie Seety in een van de deelnemende Brusselse gemeenten.
  • b) de Deelnemers moeten naar een lokale winkel of lokale horecazaak (zie definitie hieronder) ,tijdens hun parkeersessie die gestart is met Seety, gaan en daar kopen of consumeren voor een bedrag dat hoger is dan 2€. Het is ook noodzakelijk om een bewijs van aankoop te kunnen leveren.
  • c) de Deelnemers moeten naar de site van de actie gaan (https://seety.co/nl/freeparkingforlocalshop) en daar het terugbetalingsaanvraagformulier invullen. Het formulier moet volledig en zonder fouten worden ingevuld om aan de actie te kunnen deelnemen. Er wordt geen rekening gehouden met onvolledige registraties;
 3. Een lokale handel of lokale Horecazaak is door cTech SA voor het Actie gedefinieerd als elke vestiging in Brussel die ten hoogste drie vestigingen, dochterondernemingen, filialen of franchises bezit.

 4. De Actie loopt in de Brusselse gemeenten waarvoor Seety de betaling voor op-straat parkeren aanbiedt (Anderlecht, Brussel, Elsene, Evere, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Vorst).

 5. De Deelnemers die correct zijn ingeschreven, die het terugbetalingsformulier voor 5/07/2020 volledig hebben ingevuld en hun eerste parkeertransactie met de Seety mobiele app tussen 16/06/2020 en 30/06/2020 inbegrepen hebben afgerond, ontvangen een terugbetaling. In totaal worden maximaal 20.000 deelnemers terugbetaald voor hun eerste parkeeruur.

 6. De terugbetaling gebeurt via een kortingscode die geldig is voor een volgende straatparkeren betaald met Seety. Deze zal ten laatste op 30/07/2020 worden verstuurd naar het door de deelnemer vermelde e-mailadres en is geldig tot 30/09/2020.

 7. Terugbetalingen kunnen niet worden geruild of omgezet omgezet in natura.

 8. De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties, promoties of kortingen op cTech producten.

Privacy

 1. De Deelnemers zijn verplicht om correcte, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. cTech kan van de deelnemers een bewijs van hun identiteit vragen. Deelnemers die onjuiste gegevens verstrekken, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
 2. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden door cTech verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermingverklaring van cTech zoals uiteengezet op https://seety.co/nl/.
 3. De persoonsgegevens die door de Deelnemer aan cTech worden verstrekt in het kader van de Actie worden opgeslagen in een gegevensbestand dat zal verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 inzake gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming of "AVG").
 4. Dit bestand zal alleen door cTech worden gebruikt in het kader van deze Actie. Deelnemers hebben het recht om deze gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Een Deelnemer die verzoekt om verwijdering van zijn of haar gegevens tijdens de duur van de Actie stemt in met de automatische annulering van zijn of haar deelname voor zover inschrijving op de lijst van Deelnemers verplicht is.

Aansprakelijkheid

 1. cTech is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de site van de Actie of een verwante site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van cTech.
 2. cTech is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. cTech draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie of de ontvangst van de terugbetaling. cTech is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. cTech is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website van de Actie zijn eigendom van cTech S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van cTech.
 2. Het recht van toepassing op deze actie is het Belgische recht. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 3. oor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de klantendienst van cTech S.A.

Geschreven op 15/06/2020